Oxycotin 80mg

kr23.00

Indikationer:

OxyContin har rekommenderats för patientersomlider av tumörvärk, till exempeldiabetiskneuropati, postherpetic neuralgi, ryggvärkochosteoartrit. OxyContin ärinteförslumpmässigt (“vid behov”) utnyttjande.

 

Category:

Description

Hur man tar:

Intag av OxyContin berorpå läkemedels situationen, reaktion på behandling och laboratorietester. Var noga med attfråga specialist om de droger du använder. Ta dettaläkemedelregelbundetsomsamordnat av din specialist. Förattminskariskenförsymtomkanen specialist vägleda dig förattbörja ta OxyContin vid enlåg dos ochstegvisstegdos.

Försiktighetsåtgärder:

Innan du använder OxyContin, fråga specialist om du äröverkänslig mot det ellerinte. OxyContin kan innehållasådana komponenter somkanorsakao gynnsamtöverkänsliga svarellerolika problem. OxyContin bordeinteutnyttjas av personer under 18 år. OxyContin rekommenderas inteföranvändning under graviditet. Fåmedicinskhjälp om du har något av dessa indikationermottagligtsvar: nässelfeber; andningssvårigheter; svullnadiansikte, läpparellerhals.